Nad Medzou
Nad Medzou

Súčasnosť školy
    ZŠ Nad Medzou sa radí medzi moderné a úspešné školy v rámci regiónu Spiša a to nielen svojim vybavením, ale aj dosiahnutými výsledkami vo výchovno - vzdelávacom procese, výsledkami v rôznych súťažiach a prístupom pedagógov k žiakom i rodičom.

Škola poskytuje odborné vzdelávanie kvalifikovanými pedagógmi vo všetkých vyučovacích predmetoch. Poskytujeme rozšírené vyučovanie cudzích jazykov od 3. ročníka a od 7. ročníka si žiak osvojuje druhý cudzí jazyk. Ponúkame odborné vyučovanie cudzích jazykov kvalifikovanými pedagógmi (anglický, nemecký, francúzsky jazyk).

Od 3. ročníka ponúkame vyučovanie cudzích jazykov v triede s rozšíreným vyučovaním cudzích jazykov po absolvovaní testov na zistenie predpokladov a nadania. Výhodou vyučovania podľa variantu s rozšíreným vyučovaním cudzích jazykov od 3.-9. ročníka je získanie jazykových znalostí z jedného cudzieho jazyka a plynule pokračovanie vyučovania cudzieho jazyka na druhom stupni ZŠ. V 7.ročníku si žiak osvojuje druhý cudzí jazyk.

    Ponúkame odborné vyučovanie cudzích jazykov formou záujmovej činnosti už od 1. ročníka. Vyučovanie na škole prebieha aj pomocou výukových multimediálnych CD programov a datavideoprojektora.

    V popoludňajších hodinách poskytujeme záujmové vzdelávanie v rôznych záujmových útvaroch, krúžok anglického jazyka, počítačový krúžok, šachový krúžok, basketbal, volejbal, bedminton, turistický krúžok, hvezdársky, tanečný a pod. V zimnom období škola ponúka využitie vlastnej ľadovej plochy pre zimné športy, korčuľovanie.

  Výhodou vyučovania podľa variantu z rozšíreným vyučovaním cudzích jazykov je získanie jazykových znalosti jedného cudzieho jazyka a plynule pokračovanie vo výuke jazyka na druhom stupni.Výhodou školy je jej geografická poloha. Areál školy sa nachádza v blízkosti centra mesta. V súčasnosti škola poskytuje výchovu a vzdelávanie 682 žiakom z mesta a okolitých obcí. Škola sa snaží prispôsobovať sa meniacim podmienkam života - zmeniť filozofiu výchovy a vzdelávania od tradičnej k tvorivo-humanistickej, kde sa dôraz kladie na aktivitu, tvorivosť, schopnosť racionálne sa učiť.


Škola disponuje multimediálnou - video učebňou, ktorá je zabezpečená modernou technikou pre potreby vyučovania.
V učebni je k dispozícii multimediálny počítač, meotar, tabuľa, datavideoprojektor, TV s videom a DVD prehrávačom, E-Beam - interaktívna tabuľa (novinka v oblasti vyučovania)


     Počítadlo prístupov: 013458 © Created 2005-2007 by K_Corp s.r.o.